جزوه فوق تخصصی زیست شناسی یازدهم

✔️ درسنامه عالی و روان
✔️ توضیحات علمی درس با تقسیم بندی درست و منظم
✔️ بیان نکات ترکیبی و جانبی مهم هر سه سال
✔️ بررسی شکل های مهم و کاربردی کتاب به صورت کامل با بیان تمام نکات موجود
✔️ حجم مناسب
✔️ منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی
✔️ تصحیح ویراستاری و … طبق نقشه فکری نفرات برتر کنکور که دانش آموخته استاد بوده اند

به کمک احتیاج دارید?